>zaregistrovat
>zapomenuté heslo

Rychlé objednání

kód zboží
počet ks

NOVINKY

Kategórie tovaru

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky

 

PODMIENKY A USTANOVENIA

Internetový obchod jmctrading.cz, prevádzkovaný spoločnosťou JMC Trading s.r.o., IČO: 26846802, spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 50301, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.jmctrading.sk

 

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti JMC Trading s.r.o., so sídlom Sadová 151/25, 789 85 Mohelnice, IČO: 26846802, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 50301 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://www.jmctrading.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

 

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri používaní internetovej stránky predávajúceho umiestnenej na internetovej adrese https://www.jmctrading.sk (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. 1.3. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku.

 

1.5. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

 

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do jej používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže Kupujúci objednávať tovar (ďalej len "používateľský účet").

 

 

2.2. Pri registrácii na Webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte vždy, keď dôjde k ich zmene.  Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.

 

2.3. Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do svojho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

 

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľské konto, najmä ak Kupujúci nepoužíva používateľské konto dlhšie ako 36 mesiacov alebo ak Kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj Predávajúcim vrátane cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu v prípade, ak sa v dôsledku technickej chyby (softvérovej alebo hardvérovej) na jeho strane alebo chyby jeho zamestnancov zobrazia vo webovom rozhraní nesprávne údaje (napr. nesprávna cena, nesprávny popis výrobku). Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.

 

 

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, ak je tovar doručovaný na území Českej republiky.

 

3.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

- objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu)

- spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru

- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

 

3.4. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov uvedených v objednávke. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").

 

3.5. V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je Predávajúci vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

 

3.6 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

 

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili Kúpnu zmluvu (vrátane Obchodných podmienok).

 

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci.

 

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

- na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 35-1842730207/0100, vedený v Komerční banke (ďalej len "účet predávajúceho");

- v hotovosti v prípade osobného odberu tovaru.

 

- dobierka

 

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

4.3 V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

 

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany Kupujúceho (článok 3.5.), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

 

4.6. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať.

 

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj Predávajúcim vrátane cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu v prípade, ak sa v dôsledku technickej chyby (softvérovej alebo hardvérovej) na jeho strane alebo chyby jeho zamestnancov zobrazia vo webovom rozhraní nesprávne údaje (napr. nesprávna cena, nesprávny popis výrobku). Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.

 

 

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, ak je tovar doručovaný na území Českej republiky.

 

3.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

- objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu)

- spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru

- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

 

3.4. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov uvedených v objednávke. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").

 

3.5. V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je Predávajúci vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

 

3.6 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

 

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili Kúpnu zmluvu (vrátane Obchodných podmienok).

 

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci.

 

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

- na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 35-1842730207/0100, vedený v Komerční banke (ďalej len "účet predávajúceho");

- v hotovosti v prípade osobného odberu tovaru.

 

- dobierka

 

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

4.3 V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

 

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany Kupujúceho (článok 3.5.), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

 

4.6. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať.

 

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania Kupujúceho alebo pre osobu Kupujúceho, od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj od tovaru, zo zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, zo zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a zo zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ poškodil pôvodný obal.

5.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka s tým, že ak je predmetom Kúpnej zmluvy niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu zaslané v lehote podľa predchádzajúcej vety. Kupujúci musí od kúpnej zmluvy odstúpiť písomne, vo voľnej forme. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@jmctrading.cz.

 

5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku zrušuje. Tovar je potrebné vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

 

5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal podnikateľovi.

 

5.5. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

5.6 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti na účet určený kupujúcim.

 

5.7. Ak je spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru stráca účinnosť a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 

6.1. Spôsob dodania tovaru určuje Predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Ak je spôsob dodania dohodnutý na žiadosť Kupujúceho, znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania.

 

6.2. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Ak Kupujúci tovar pri dodaní neprevezme, Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

6.3. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

 

6.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splnila všetky podmienky a náležitosti a na prípadné neskoršie reklamácie týkajúce sa porušenia obalu zásielky nie je možné prihliadať.

 

6.5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené dodacími podmienkami predávajúceho.

 

 

7. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z CHYBNÉHO PLNENIA

 

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

 

7.2 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

- má tovar vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,

- tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

- tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak sa kvalita alebo spracovanie určili na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

- tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

- tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7.3.Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

7.4. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

 

7.5 Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci na adrese prevádzkarne predávajúceho, ak je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijme reklamovaný tovar od kupujúceho.

 

7.6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok

 

 

 

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

 

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že softvér a ďalšie komponenty tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať do softvéru alebo iných súčastí webového rozhrania Obchodu alebo ich neoprávnene používať.

 

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri používaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý neporušuje práva ostatných zákazníkov Predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho účelom.

 

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku používania webového rozhrania v rozpore s jeho určením.

 

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

 

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním najmä týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").

 

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

 

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

 

9.5. Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu osobu - spracovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje Predávajúcim poskytnuté tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho.

 

9.6. Osobné údaje budú spracúvané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

 

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k predávajúcemu môže odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho klasickou poštou alebo elektronicky na info@jmctrading.cz.

 

9.8. Ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo Spracovateľ (čl. 9.5.) spracúva jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže

- požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie,

- požadovať od predávajúceho alebo sprostredkovateľa nápravu.

Môže ísť najmä o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety ukáže ako oprávnená, predávajúci alebo spracovateľ bezodkladne odstráni závadný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti nevyhovie, kupujúci má právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojou sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

9.9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

 

 

9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

 

 

10. ODOSIELANIE

 

10.1 Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte.

 

     10.2. Správa sa doručuje:

- v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; neporušenosť správ zasielaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

- v prípade doručenia osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb prevzatím zásielky príjemcom,

- v prípade doručenia osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb aj odmietnutím prijatia zásielky, ak adresát (prípadne osoba oprávnená prijať zásielku v jeho mene) odmietne zásielku prijať,

- v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podaním výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak je zásielka uložená u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že adresát nebol o uložení zásielky informovaný.

 

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

11.1. Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom.  Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

11.2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha žiadnemu inému oprávneniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

 

11.3. Ak niektoré ustanovenie Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok musia mať písomnú formu.

 

11.4. Kúpnu zmluvu vrátane Obchodných podmienok archivuje Predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nej prístup.

 

11.5 Kontaktné údaje Predávajúceho: JMC Trading s.r.o., Sadová 151/25, 78985 Mohelnica, e-mailová adresa info@jmctrading.cz, telefón + 420 583 431 293.

 

V Mohelnici dňa 20.5.2024

EET

 

"Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný prijatú tržbu zaevidovať u správcu dane online; v prípade technickej poruchy potom najneskôr do 48 hodín.", ak daňovník eviduje tržbu v danej pokladnici v bežnom režime.

 

 

 

V Mohelnici dňa 1.3.2017

 

 

 

Reklamačný poriadok

 

Všeobecné ustanovenia

 

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti JMC Trading s.r.o., Sadová 151/25, 789 85, Mohelnica, ako predávajúceho a prevádzkovateľa e-shopu www.jmctrading.cz. Reklamačný poriadok popisuje postup pri reklamácii tovaru zakúpeného kupujúcim u predávajúceho.

Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmto Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami pred uskutočnením objednávky. Uzatvorením kúpnej zmluvy a následným prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

Za uzatvorenie kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie elektronickej objednávky na www.moolbike.cz a následné prevzatie tovaru, resp. štandardný nákup tovaru v predajni.

Za prevzatie tovaru sa považuje osobné prevzatie tovaru v predajni alebo prevzatie zásielky od autorizovaného prepravcu.

 

Záručná doba

 

Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov. Ak predávajúci predĺži záručnú dobu, uvedie túto zmenu písomne v záručnom liste alebo na doklade o kúpe. Záručná doba sa počíta od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Kontrola tovaru

 

Zákazník je povinný pred prevzatím zásielky skontrolovať, či nie je obal viditeľne poškodený, zdeformovaný alebo inak znehodnotený. V prípade poškodenia zásielky má kupujúci právo dodaný tovar neprevziať.

Ak zákazník zásielku prevezme a následne zistí akýkoľvek nesúlad s objednaným tovarom, prípadne ak je tovar nekompletný alebo poškodený, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho. To isté platí, ak súčasťou zásielky nebola faktúra. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok následnú reklamáciu neprijatia zásielky.

Prevzatie zásielky a súhlas s reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdí kupujúci podpisom dodacieho listu alebo predajného dokladu.

 

Doklad o kúpe

 

Na uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o kúpe tovaru - faktúru, pri niektorých druhoch tovaru aj záručný list. Predávajúci vystaví záručný list automaticky len na tovar, ktorý je vybavený identifikačnými kódmi alebo sériovými číslami (bicykle). Pri ostatných druhoch tovaru predávajúci vystaví záručný list na žiadosť kupujúceho.

 

Reklamácie

 

Ak kupujúci počas záručnej doby zistí vadu zakúpeného tovaru, má právo takýto tovar reklamovať.

Záruka (zodpovednosť za vady predanej veci) sa vzťahuje na výrobné a technologické vady výrobku, vady materiálu, vady funkcie a úžitkovej hodnoty výrobku, na ktoré sa vec obvykle používa, a iné vady, ktoré sú v rozpore s kúpnou zmluvou.

 

Neoprávnené nároky

 

Za neoprávnenú reklamáciu sa považuje predovšetkým tovar, ktorý je :

1) reklamovaný po uplynutí záručnej doby v deň dodania alebo predloženia tovaru

2) bez dokladu o kúpe - faktúry

3) mechanicky poškodený

4) poškodený neodborným servisným zásahom

5) poškodený prírodnými živlami (voda, oheň, blesk a pod.)

6) poškodené nesprávnym používaním v rozpore s návodom na použitie alebo inak, ako je pre danú vec obvyklé

 

Ako uplatniť reklamáciu

 

Ak kupujúci uplatňuje reklamáciu, zašle alebo inak doručí reklamovaný tovar predávajúcemu na adresu predávajúceho spolu s kópiou dokladu o kúpe, záručným listom a podrobným popisom závady.

Reklamovaný tovar musí byť doručený čistý, suchý, hygienicky nezávadný a v úplnom stave. Len v prípadoch vopred dohodnutých s Predávajúcim je možné zaslať len poškodenú časť reklamovaného tovaru. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijať tovar na reklamáciu, ak nespĺňa vyššie uvedené zásady.

 

Adresa na zasielanie reklamácií

 

JMC Trading s.r.o.

Sadová 151/25

789 85 Mohelnice

Tel/fax: +420 583 431 293

E-mail: info@jmctrading.cz

 

Vybavovanie sťažností

 

Po doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude reklamácia postúpená na servisné oddelenie, kde bude posúdená oprávnenosť reklamácie, rozhodnuté o spôsobe odstránenia reklamovanej vady a následnom vybavení. Kupujúci bude následne informovaný o spôsobe vybavenia reklamácie a vyzvaný na jej prevzatie. Reklamácia sa vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak.

 

Nájdite najbližšieho predajcu

Vyše 450 predajcov po celej SR

Nájsť predajcu